neděle 13. července 2014

Stručná historie PoplzP o p l z e - Vznik jména je topický, podle povahy půdy. V Poplzích je značný svah s klouzavou půdou. Podle Kotta smeknutí, spád neboli sklouznutí půdy jmenovalo se "poplzka". Jungmann tvrdí, že v staročeštině sklouznutí říkalo se "poplznutí". V písemných památkách od roku 1336-1660 většinou uvádí se nynější tvar Poplze
Návrší „Viničky“ se zvedá nad jihovýchodním okrajem obce Poplze. Má tvar zploštělé ostrožny o ploše cca 7,5 hektaru. Bezpečné doklady osídleni jsou již z pozdní doby kamenné, V mladší a pozdní době bronzové (12. - 8. století př.n. I.) byl zde vyhlouben 14 m široký a 2 m hluboký příkop, na jehož vnitřní straně patrně stálo lehké opevnění - palisáda. Toto výšinné opevněné sídliště bylo, jak dokládají památky archeologické velmi hustě osídleno. Koncem 8. století př. n. I. opevněni zaniká a plocha je opuštěna. Ve starší době římské (2. stol. n. I.) sloužilo návrší jako pohřebiště. (Muzeum Litoměřice - zbytky opevnění Knovízské kultury, kosterní hroby z doby Římské)
Dnešními Poplzemi, ještě před osídlením vedla stezka k brodu přes Ohři, brodu se říkalo Maurach (pojmenování se zachovalo až do 16.století. Zřejmě podle jména to byla stezka cizích kupců, která vedla z Bavorska přes Libochovice k Baltu. Maurach je slovo arabského původu.
Poplze vznikla pravděpodobně na počátku 11.století. V místě čp. 1, asi stával poplužní dvůr, pozemkům se říkalo na Popluží, z čehož časem i mohlo vzniknout jméno Poplze.
 První majitelé byly zřejmě premonstráti z Tepelského kláštera v roce 1197. První písemná zmínka je kupní listině Zbyňka Zajíce z 23.1.1336
V místech dnešního mostu stával Poplzký mlýn, proti mlýnu libochovickému.
Další zmínka je v celních výměrech, kdy se od formanů vybíralo clo na obílí, které vezli do Libochovic. A to u celního kamene proti bývalému panskému dvoru.
Gruntovní kniha v roce 1560 uvádí 7 gruntů a 1 chalupu:
1.         Statek Vaňka Koktana
2.            Chalupa Lukše, ovčáka ze Mšeného
3.         Statek Valentýnů
4.         Statek Jana Škorničky koupený od Blažka
5.         Grunt Jakubův koupený od Kašpara v roce 1560
6.         Grunt Jíry Hulena koupený od Drábka
7.         Grunt Jana Svědíka
8.         Grunt Jírův
9.         Statek Brožův.

Nad Anenským mlýnem bývala kdysi osada Lhota, která vznikla nejspíše v 13. století; měla poplužní dvůr a 5 chalup. Patřívala za pánů z Hazmburka a náležela k panství v Budyni. Naposled je zmiňovaná osada Lhota dne 3. května 1613 - při prodeji budyňského statku p. Janu Zbyňkovi z Hazmburka. V říjnu r. 1631, když vtrhli Sasové do Čech táhli širokým pruhem od Loun až po Roudnici ku Praze. Při tom pálili všechny osady, vybíjeli lidi i dobytek, ničili při tom úrodu, zahrady i vinice. Vypálili také i osadu Lhotu až do základu, s dvorem i chalupami. Páni Šternberkové tuto osady již více neobnovili, pozemky přidělili, dosud ještě "na Lhotě" pojmenované, částečně ku dvoru v Brníkově, z části k dvoru nebo sousedům v Evani.
Po třicetileté válce měly Poplze pouze tři grunty, v roce 1713 řádil mor a v roce 1774 vály tak prudké větry až odvály všechnu ornici, v roce 1742 zanesli do našeho kraje Sasové Tyfus a hromadné hroby vojáků jsou pod Haznburkem a to asi 60, v Košticích asi 100, na poli mezi Radovesicemi a Chtěšovem asi 150 a v rokli nad Poplzemi na Salomince.
Obec trpěla často rozvodněním Ohře. Roku 1830 prorazil led zeď u panské zahrady. Za velké vody docházívalo často k nehodám a neštěstím. Za válek napoleonských byla nad Poplzemi postavena dělostřelecká baterie k uvítání Francouzů. Roku 1846 byly tu konány pokusy s dobýváním kamenného uhlí.

28.7.1824 tak velká voda,že dosahovala až 3m nad normální hladinou řeky.
V roce 1845 byla vybudována stará silnice z Poplz na Evaň.
 V roce 1866 byla zničena tajícími ledy tančírna, lidově nesla jméno Dupanda, tančírna byla  u mlýna postavená z prken dále nebyla obnovena.
 V roce 1869 byl prodán pozemek na stavbu tzv. Anenský  mlýna mlynáři Janu Štědrému z Libochovic. Poplzký mlýn u řeky se začal bourat v březnu 1874 (mlýn byl opraven po 30tiletých válkách Mikolášem Czapkem, a měl jej za to v nájmu, smlouva z 21.7.1691)
V roce byl 1908 vysvěcen křížek v polích u „Viniček“ u pole p.Zahálky
V roce byla zahájena 1925 parcelace velkostatku, na památku byl postaven pomník pozemkových reforem na cestě k Šebínu pod lípou, žulový kámen na němž je reliéfně proveden emblém zemědělství klasů se srpem, podle 20 haléřové mince.
V dobách konjunktury Anenský mlýn přeměněn na továrnu sodové vody a likérů, později na továrnu radiových příjmačů Radionku
1930 – elektrifikace
1936 založen spolek dobrovolných hasičů
1937 nový most do Libochovic, regulace Ohře a potoka který protéká Poplzemi
1.1.1981 proběhla Integrace obcí
 Místní názvy :
Na Lhotě – bývalá obec Lhota
Pod Esem – název vnikl po stavbě silnice do Brníkova
Viničná pole – bývalé vinice
Pole Na rybníku – vysušená soustava rybníků na severní straně obce

Kaple Pany Marie, jednoduchá, obdélníková s polocibulovou zvoničkou. Kaplička byla po roce 1989 opravena a 9. 9. 2000 znovu vysvěcena.Pamětihodnosti:
Archeologické naleziště "Na Radlici"
Kaple Panny Marie z konce 18. století
Památník 1. pozemkové reformy z 20. let 20. století.
Osobnost: Jiří Mikula (nar. 1926) - grafik, ilustrátor, rektor VŠUP v Praze.

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

zajímavý blog! :-)